Všeobecné obchodné podmienky

 

Úvodne ustanovenia

Definícia základných pojmov

Informácie o tovare a cenách

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Možnosti platby

Dodacia doba tovaru

Doprava

Preberanie tovaru

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Reklamačný poriadok

Osobné údaje a ich ochrana

Doručovanie

Alternatívne riešenie sporov

Prevádzková doba

Záverečné ustanovenia

Formulár na reklamáciu tovaru

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Úvodne ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“ a "VOP") sú vydané:

Synergy Systems s.r.o

IČO: 52 057 003

DIČ: 2120875097

so sídlom: Račianska 88B 831 02 Bratislava

zapísaná v OR  Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo:132689/B

kontaktné údaje:

email: [email protected]

telefón: +421 902 645 945

www.kraftomat.sk

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenskej obchodnej inšpekcie) pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27  Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

 

Definícia základných pojmov

Tieto VOP rozlišujú nasledovné základné pojmy:

"Predávajúci"- je Synergy Systems s.r.o., ktorá prostredníctvom svojho internetového obchodu, ďalej len "eshopu" ponúka na predaj tovar, alebo služby tretej osobe, a tento predaj sa realizuje prostredníctvom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

- "Kupujúci"- je každý návštevník eshopu, ktorý prostredníctvom eshopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Zb. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania, či povolania.

- "Zmluvné strany"- je spoločné pomenovanie Predávajúceho a Kupujúceho.

- "Eshop"- je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

- "Tovar"- sú všetky produkty zverejnené na stránkach eshopu.

- "Objednávka"- vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom tovarov Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru

1. Tieto VOP upravujú priebeh obchodu, ktorý prebieha medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý začína v okamihu odoslania záväznej Objednávky a končí okamihom prevzatia tovaru a zaplatením za tovar.

2. Odoslaním záväznej objednávky vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim ďalej len "Zmluvné strany" záväzkovo-právny vzťah, ktorý sa spravuje platným právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Z.č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka, Z.č. 513/1991 Zb. a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Zb.

 

Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí Kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára.

3. Pri zadávaní objednávky si Kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, farebné prevedenie, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Z dôvodu plnenia kúpnej zmluvy Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho. Pokiaľ objednávkový formulár vypĺňa osoba mladšia ako 16 rokov, tak o tejto skutočnosti informovala svojho zákonného zástupcu.

5. Po obdržaní objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú Kupujúci pri objednaní zadal. Objednávka Kupujúceho je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho potvrdzovacím e-mailom. Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil, a že s nimi súhlasí.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením Kupujúceho o prijatí tejto ponuky Predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho alebo elektronickou správou na email Predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach. V prípade, že sa jedná o výrobu na zakázku - na mieru, nie je možné od tejto zmluvy odstúpiť.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje Kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí Kupujúcim na emailovú adresu Predávajúceho.

 

Možnosti platby:

V našom eshope možete tovar zaplatiť:

1. Na dobierku

Platba v hotovosti alebo kartou, pokiaľ to dopravca umožňuje, a to pri prebratí tovaru na pobočke Slovenskej pošty alebo pracovníkovi kuriérskej služby.

Kupujúci platí len za tovar, ktorý si objednal.

2. Bankovým prevodom

Objednávku zaplatíte na náš bankový účet klasickým bankovým prevodom, v ktorom zadáte číslo objednávky ako variabilný symbol. 

Číslo účtu:

IBAN: SK71 8330 0000 0021 0153 3788

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: Číslo objednávky

Kupujúci platí len za tovar, ktorý si objednal.

3. Platobnou kartou

Platba kartou cez platobnú bránu Stripe. 

Kupujúci platí len za tovar, ktorý si objednal.

 

Dodacia doba tovaru

ak je výrobok dokončený: 

Pokiaľ dokončenie objednávky prebehne do 14:00h. aktuálneho dňa, výrobok je odoslaný Kupujúcemu ešte v daný deň, inak až nasledujúci deň.

V rámci Slovenska sú zásielky väčšinou doručené nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Závisí to aj od spôsobu dodania tovaru, ktorý si Kupujúci zvolí pri vyplňovaní objednávky.

Tovar posiela Predávajúci v pracovných dňoch od pondelka do piatka. V sobotu, v nedeľu a počas štátnych sviatkov je tovar posielaný po vzájomnej dohode. Niekedy sa vplyvom tretej strany (dodávatelia, prepravná spoločnosť) dodacia doba môže o niekoľko dní predĺžiť (3-7 dní). O presnom termíne dodania tovaru bude Kupujúci informovaný e-mailom.

ak je výrobok vypredaný:

Ak sa požadovaný výrobok nedá vložiť do nákupného košíka znamená to, že je už vypredaný. Predávajúci ho však môže vyrobiť na žiadosť Kupujúceho zaslanú emailom na adresu [email protected]. V takom prípade by doručenie trvalo približne 2 týždne.

ak je výrobok vyrábaný na zákazku:

V prípade zákazkovej výroby Predávajúci musí daný výrobok vyrobiť.Táto informácia, teda že produkt je vyrábaný na zákazku je uvedená pri každom takomto produkte, slovami "vyrobené na mieru, do 14 dní".  V takom prípade by výroba trvala približne 14 dní. Pokiaľ sa jedná o netradičnú výrobu, výroba môže trvať dlhšie ako 14 dní.

 

 

 

Doprava

1. Tovar je zasielaný prostredníctvom dopravcu uvedeného v objednávke. Predávajúci neumožňuje zaslanie tovaru prostredníctvom iného dopravcu.

2. O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.

3. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar k preprave, napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania Kupujúcim, je povinný platiť Kupujúci. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, znáša náklady opakovaného doručenia.

4. V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

5. Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie odmietnuť.

V našom eshope využívame služby dopravcov:

Slovenská pošta - Expresný dovoz

Slovenská pošta Expres kuriér - doručenie na adresu doručí zásielku na zvolenú adresu Kupujúceho. V rámci Slovenskej republiky je tovar obvykle doručený Kupujúcemu nasledujúci pracovný deň po odoslaní tovaru Predávajúcim. Vplyvom tretích strán a počasia sa doba doručenia môže predĺžiť na 1-3 dni. V prípade nezastihnutia Kupujúceho bude zásielka uložená na najbližšej pošte, kde bude po dobu 17 dní pripravená na vyzdvihnutie. O priebehu doručovania bude Kupujúci informovaní cez SMS alebo e-mailom.

Cena dopravy: V rámci Slovenskej republiky 4,90€, pri váhe do 5kg, 13,90€ pri váhe od 6kg, pri platbe na účet alebo kartou a  16,49€ pri váhe od 6kg, a platbe na dobierku. Do iných krajín posielame po vzájomnej dohode.

 

Slovenská pošta - Balík

Slovenská pošta doručí zásielku na zvolenú poštu Kupujúceho. V rámci Slovenskej republiky je tovar obvykle doručený Kupujúcemu nasledujúci pracovný deň po odoslaní tovaru Predávajúcim. Vplyvom tretích strán a počasia sa doba doručenia môže predĺžiť na 1-3 dni. O priebehu doručovania bude Kupujúci informovaní cez SMS alebo e-mailom.

Cena dopravy: V rámci Slovenskej republiky 4,50€ pri váhe do 5kg,  13,90€ pri váhe od 6kg, pri platbe na účet alebo kartou a  16,49€ pri váhe od 6kg, a platbe na dobierku. Do iných krajín po vzájomnej dohode.

 

Zasielkovňa

Pri vyplňovaní objednávky si Kupujúci vyberie výdajne miesto, ktoré má najbližšie. Následne po odoslaní objednávky Kupujúcim a jej prijatím Predávajúcim je tovar dodaní Zasielkovni, ktorá ho zašle Kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní. Vďaka unikatnému číslu má Kupujúci možnosť sledovať online pohyb svojej zásielky. Po doručení na zvolené výdajne miesto je Kupujúcemu odoslaná SMS a/alebo e-mail notifikácia s kódom potrebným pre vyzdvihnutie zásielky. Doručený tovar si môže Kupujúci vyzdvihnúť do 7 dní, po dohode do 21 dní.

Cena dopravy: V rámci Slovenskej republiky 2,50€ pri váhe do 5kg, 3,30€ pri váhe od 6 do 10kg. Do iných krajín po vzájomnej dohode.

 

GLS - Expresný dovoz

Prepravca GLS doručí zásielku na zvolenú adresu Kupujúceho. V rámci Slovenskej republiky je tovar obvykle doručený Kupujúcemu nasledujúci pracovný deň po odoslaní tovaru Predávajúcim. Vplyvom tretích strán a počasia sa doba doručenia môže predĺžiť na 1-3 dni. V prípade nezastihnutia Kupujúceho bude zásielka uložená na najbližšej pošte, kde bude po dobu 17 dní pripravená na vyzdvihnutie. O priebehu doručovania bude Kupujúci informovaní cez SMS alebo e-mailom.

Cena dopravy: V rámci Slovenskej republiky 4,90€, pri váhe do 5kg, 13,90€ pri váhe od 6kg a pri platbe na účet alebo kartou a  16,49€ pri váhe od 6kg, a platbe na dobierku. Do iných krajín posielame po vzájomnej dohode.

 

Preberanie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Pokiaľ bude zásielka v poriadku Kupujúci je povinný potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude spotrebiteľovi poskytnuté.

4. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt Predávajúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Kupujúci nim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára dostupného v prílohách VOP.

4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť všetky platby Kupujúcemu, ktoré Kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

5. Predávajúci je povinný Kupujúcemu platby vrátiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy a zakúpený tovar. Ich úhrada má byť uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6. Príslušný tovar zašle Kupujúci poštou na adresu, ktoré určí Predávajúci. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

7. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal Kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode.

9. Tovar sa Predávajúcemu nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť.

10. V týchto prípadoch Kupujúci nemôže dostúpiť od zmluvy: tovar bol vyrobený na mieru. Jedná sa o tovar, ktorý bol vyrobený na základe vyslovených požiadaviek Kupujúceho. Ďalej ide o tovar, ktorý zvyčajne nie je v ponuke, ale Kupujúci požiada o úpravu tovaru v ponuke, o zmenu parametrov, vlastnosti alebo rozmerov takého tovaru. Ide o tovar, ktorý je určený len pre konkrétneho Kupujúceho,  pretože mu je nejakým spôsobom prispôsobený.

11. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

 

 

Reklamačný poriadok

(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru rieši Predávajúci výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Kupujúcemu v najkratšom možnom termíne objednaný alebo bude umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote najneskôr do 30 dní. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar.

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

6. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

9. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na určenú adresu Predávajúceho na vlastné náklady. Predavajúci odporúča pre rýchlejšie vybavenie reklamácie vyplniť reklamačný formulár. Podobu formulára Predávajúci umiestni na internetovej stránke Predávajúceho (viď prílohy VOP). Kupujúci presne označí druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

-doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu, alebo prostredníctvom ďalšej diaľkovej komunikácie,

-doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu,

-doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu.

10. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na určenú adresu Predávajúceho.

11. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je Predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

12. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

13. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

14. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami.

15. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

16. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

17. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

-nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

-neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

-uplynutím záručnej doby tovaru,

-mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

-používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

-neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

-poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

-poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

-poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

-neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

-zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

-odovzdaním opraveného tovaru,

-výmenou tovaru,

-vrátením kúpnej ceny tovaru,

-vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

-písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

-odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

19. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.

20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

22. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

23. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

-Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

-Predávajúci vadný tovar vymení

25. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

-výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

-v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

27. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako trikrát.

28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

29. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže Kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže Kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

30. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru. Bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

31. V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

 

Osobné údaje a ich ochrana

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, a/alebo adresu na doručenie, číslo telefónu a emailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.5. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

-vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

-likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

8. Právo Kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

-spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

-využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

-poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu.

10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať

-voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

-a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre Kupujúceho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje Kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke Kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

11. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ Predávajúci poskytne Kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv Kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje Predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na [email protected] alebo [email protected]. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

 

 

Prevádzková doba

 

Internetový obchod Kaftomat.sk:

Pracovná doba: pondelok-piatok: 11:30-18:30h

 

Kontakt na predajcu:

Telefón: +421 902 645 945

E-mail: [email protected]

 

Sídlo spoločnosti:

Synergy Systems s.r.o.

Račianska 88 B

831 02 Bratislava

IČO:52 057 003

DIČ: 2120875097

Nie sme platcami DPH

Sídlo spoločnosti, nie je odberné miesto tovaru ani kamenná predajňa.

 

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

 

Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

5. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy a pre reklamáciu.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 19.10.2020

 

 

Prílohy

 

FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU TOVARU ZAKÚPENÉHO PROSTREDNÍCTVOM

www.kraftomat.sk

 

KUPUJÚCI:                                                             PREDÁVAJÚCI:

Meno a priezvisko: ........................................... Obchodné meno: Synergy Systems, s.r.o.

Ulica a číslo domu: ........................................... Ulica a číslo domu: Račianska 88B

Mesto a PSČ: ..................................................... Mesto a PSČ: Bratislava 831 02

Telefón: ............................................................. Telefón:+421 902 645 945

E-mail: ...............................................................  E-mail: [email protected]

                                                                                  IČO: 52 057 003 DIČ: 2120875097

 

Týmto reklamujem tovar, ktorý som si objednal/a z vašej internetovej stránky www.kraftomat.sk

Tovar posielam spolu s týmto listom a uplatňujem si právo na reklamáciu v rámci zákonnej záručnej lehoty.

Reklamovaný tovar (doplňujúce údaje):

Faktúra č.: ...........................................................            zo dňa:.......................................................................

Názov tovaru: ...................................................................................................................................................................

Popis závady tovaru: .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

 

   V ...........................................                                                          dňa .......................................

 

       ....................................................

              podpis Kupujúceho

__________________________________________________________________________________

Vyjadrenie k reklamácii* (*tieto údaje vypĺňa predávajúci):

Reklamácia prijatá dňa*: ..................................................

Vyjadrenie*:...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Reklamácia vybavená dňa*: ..............................................

Reklamáciu vybavil*: .........................................................

       .....................................................

              podpis pracovníka*

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZAKÚPENÉHO PROSTREDNÍCTVOM

www.kraftomat.sk

KUPUJÚCI:                                                             PREDÁVAJÚCI:

Meno a priezvisko: ........................................... Obchodné meno: Synergy Systems, s.r.o.

Ulica a číslo domu: ........................................... Ulica a číslo domu: Račianska 88B

Mesto a PSČ: ..................................................... Mesto a PSČ: Bratislava 831 02

Telefón: ............................................................. Telefón:+421 902 645 945

E-mail: ............................................................... E-mail: [email protected]

                                                                                 IČO: 52 057 003 DIČ: 2120875097

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar:

...............................................................................................................................................................................................................................

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom webovej stránky:

..................................................................................................................................................................

Číslo objednávky:...........................................................Dátum objednania:...........................................

Meno a Priezvisko spotrebiteľa...............................................................................................................

Adresa spotrebiteľa.................................................................................................................................

Email spotrebiteľa (nemusíte vypĺňať ale urýchli to vybavenie):

..................................................................................................................................................................

Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu:..........................................................................................................

 

 

        .......................................                     ........................................

                     Podpis                                                    Dátum

(Iba ak odosielate v tlačenej forme)

 

Poučenie:

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do14 dní od prevzatia tovaru. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktré ste uhradili v súvislosti s uzvretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočne náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu do 14 dné odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli v tomto formulári.