Reklamačný poriadok

(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru rieši Predávajúci výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Kupujúcemu v najkratšom možnom termíne objednaný alebo bude umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote najneskôr do 30 dní. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar.

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

6. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

9. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na určenú adresu Predávajúceho na vlastné náklady. Predavajúci odporúča pre rýchlejšie vybavenie reklamácie vyplniť reklamačný formulár. Podobu formulára Predávajúci umiestni na internetovej stránke Predávajúceho (viď prílohy VOP). Kupujúci presne označí druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

-doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu, alebo prostredníctvom ďalšej diaľkovej komunikácie,

-doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu,

-doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu.

10. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na určenú adresu Predávajúceho.

11. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je Predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

12. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

13. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

14. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami.

15. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

16. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

17. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

-nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

-neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

-uplynutím záručnej doby tovaru,

-mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

-používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

-neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

-poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

-poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

-poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

-neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

-zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

-odovzdaním opraveného tovaru,

-výmenou tovaru,

-vrátením kúpnej ceny tovaru,

-vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

-písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

-odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

19. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.

20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

22. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

23. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

-Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

-Predávajúci vadný tovar vymení

25. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

-výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

-v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

27. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako trikrát.

28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

29. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže Kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže Kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

30. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru. Bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

31. V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU TOVARU ZAKÚPENÉHO PROSTREDNÍCTVOM

www.kraftomat.sk

 

KUPUJÚCI:                                                             PREDÁVAJÚCI:

Meno a priezvisko: ........................................... Obchodné meno: Synergy Systems, s.r.o.

Ulica a číslo domu: ........................................... Ulica a číslo domu: Račianska 88B

Mesto a PSČ: ..................................................... Mesto a PSČ: Bratislava 831 02

Telefón: ............................................................. Telefón:+421 902 645 945

E-mail: ...............................................................  E-mail: [email protected]

                                                                                  IČO: 52 057 003 DIČ: 2120875097

 

Týmto reklamujem tovar, ktorý som si objednal/a z vašej internetovej stránky www.kraftomat.sk.

Tovar posielam spolu s týmto listom a uplatňujem si právo na reklamáciu v rámci zákonnej záručnej lehoty.

Reklamovaný tovar (doplňujúce údaje):

Faktúra č.: ...........................................................            zo dňa: .....................................................................................

Názov tovaru: ...................................................................................................................................................................

Popis závady tovaru: .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

 

   V ...........................................                                                          dňa .......................................

 

       ....................................................

              podpis Kupujúceho

__________________________________________________________________________________

Vyjadrenie k reklamácii* (*tieto údaje vypĺňa predávajúci):

Reklamácia prijatá dňa*: ..................................................

Vyjadrenie*:...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Reklamácia vybavená dňa*: ..............................................

Reklamáciu vybavil*: .........................................................

       .....................................................

              podpis pracovníka*