Podmienky súťaže "Vyhraj niečo unikátne“

 

 1. Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhraj niečo unikátne" (ďalej len „súťaž“) je

spoločnosť Synergy Systems, s.r.o., so sídlom Račianska 88B 831 02 Bratislava IČO: 52 057 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:132689/B (ďalej len „Organizátor“).

 

 1. Termín konania súťaže a miesto

Súťaž prebieha od 12.12. 2019 11:00 do 15.12. 2019 23:59 hod prostredníctvom sociálnej siete Facebook na https://www.facebook.com/Kraft/

 1. Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

 Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:

Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v čase konania Súťaže pridá k príspevku („post“) Usporiadateľa na Facebook profile Kraft svoj komentár s odpoveďou na otázku v zadaní príspevku.

Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom akýchkoľvek výrobkov ponúkaných na predaj na stránke Kraft.tk

Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz, t.j. súťažiaci môže vyhrať jednu výhru.

Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Synergy Systems s.r.o.. Zo súťaže sú vylúčení rodinní príslušníci zamestnancov Synergy Systems s.r.o. (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci).

 1. Vyhodnotenie Súťaže a výhry

Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.

Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorého určí Usporiadateľ, a ktorý splní všetky Podmienky účasti v súťaži. Určenie výhercu prebehne žrebovaním bez prítomnosti verejnosti. Je len jeden výherca. Výherca vyhrá výrobok, ktorý napísal vo svojom komentári.

 Výhrou v súťaži sú výrobky kraft predávané na stránkekraft.tk a sú vyobrazené v súťažnom príspevku, podľa vlastného výberu súťažiaceho. Daný výber súťažiaci uviedol v komentári, 

Výhercovia budú vyhlásení na Facebookovom profile Kraft najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od žrebovania. Výhercovia budú vyzvaní zaslať kontaktné údaje na email [email protected].

Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 14 (štrnástich) kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. V prípade, ak Výherca na správu Usporiadateľa o výhre v Súťaži nebude reagovať do 5 (piatich) kalendárnych dní, stráca nárok na výhru a ťrebovaním bude ustanovený náhradný výherca.

Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhra budú Výhercovi zaslaná prostredníctvom poštového doručovateľa, alebo kuriéra, doručením na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom.

 1. Vylúčenie Súťažiaceho

Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorý akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:

 1. a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;
 2. b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);
 3. c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;
 4. d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno spoločnosti Synergy Systems s.r.o..

 Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

 1. Predčasné ukončenie súťaže

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

 1. Účasť v Súťaži a súhlas so spracúvaním osobných údajov

7.1. Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci Súťaže je Organizátor.

7.2. Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže súhlasu udeľuje svoj súhlas s Podmienkami Súťaže a zároveň udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v bode Podmienok a údajov, ktoré sú nevyhnutné na účasť v Súťaži  a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“). Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Podmienkami (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena, priezviska, mesta výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch, na vyššie uvedenej facebookovej stránke Organizátora). Osobné údaje Účastníka budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania Súťaže. Osobné údaje výhercov Súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení Súťaže na účely právnej ochrany Organizátora (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u Organizátora a pod.). Bez udelenia súhlasu podľa tohto bodu Podmienok nie je možná účasť v Súťaži.

7.3. Udelenie súhlasu Účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov podľa bodu 6.2. a 6.3. Podmienok je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru).

7.4. Ktorýkoľvek z udelených súhlasov podľa bodu 6.2. a 6.3. Podmienok je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo na e-mailovú adresu [email protected]. V prípade, ak Účastník odvolá svoj súhlas podľa bodu 6.2. Podmienok udelený na účely organizovania Súťaže, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.

7.5. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.

7.6 Osobné údaje spracúvané v rámci Súťaže môžu byť poskytnuté len prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook na účely ich zverejnenia podľa Podmienok, a to v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko a mesto výhercu Súťaže.

7.7 Na základe žiadosti Účastníka ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením, Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla spoločnosti Synergy Systems s.r.o.Organizátor vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

7.8. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: [email protected] najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

 1. Všeobecné podmienky

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná.

Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti Synergy Systems s.r.o, ako správcovi stránky spoločnosti Kraft na sociálnej sieti Facebook.

Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB Kraft. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru.

O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na [email protected]., a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia času súťaže. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 1. Záverečné ustanovenia

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel.

Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.

Pravidlá súťaže budú k dispozícii na webovej adrese www.kraft.tk

V Bratislave, 12. 12. 2019.